ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2009

ಚಂದಿರ(ಕಾಂತೆ)

ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯನು,

ಚಿರನಗೆಯು ಕದಿಯುವುದೆ ?

ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಚಂಚಲತೆಗೆ,

ಚಿಂತೆಯ ಮಾತೇಕೆ ?


ಚಂದಿರ ನೀ ಎಂದಿಗೂ

ಸುಂದರ.........

ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯೂ

ಅತಿ ಮಧುರ........